Polityka Prywatności Santa Herba

Poufność danych i ochrona prywatności Państwa stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa w Fundacji Santa Herba ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • umowa opieki medycznej,
 • umowa na świadczenie usług niemedycznych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Państwa zgoda.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Santa Herba z siedzibą w Zawistowszczyźnie.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Fundacja Santa Herba z siedzibą w Zawistowszczyźnie 4, 16-100 Sokółka

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową opieki medycznej,
 • założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • dokonywania rozliczeń z Pacjentem
 • obsłużenia reklamacji, jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących nasze usługi,
 • wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
 • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniających dane Pacjenta;
 • wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem danych Pacjentów;
 • obrony przed roszczeniem  Pacjentów (lub bliskich Pacjenta), związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej;
 • wykazania przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Pacjentem lub na rzecz Pacjenta umowy o świadczenie usług medycznych;

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukuryzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Fundacji Santa Herba i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zabezpieczenie danych osobowych

Fundacja Santa Herba stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Fundacja Santa Herba dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Fundacja Santa Herba będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Fundacja Wspierania oraz Promocji Zdrowia „Polish Institute of Medical Cannabis” zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.